Na I Edición dos premios a TFG e TFM realizados nos cursos académicos 2020/2021 e 2021/2022, Miriam Beltrán García recibiu o premio ao mellor TFM do curso 2020/2021.

A alumna do Máster Universitario en Dirección e Xestión de RRHH, impartido na Universitat Oberta de Catalunya (UOC), realizou o seu proxecto final co obxectivo de obter unha panorámica dos factores determinantes e indicadores do traballo sostible nos traballadores por conta allea de España, baixo a perspectiva dos traballadores de máis idade.

Beltrán (2021) sinala que nos/nos atopamos inmersos nun cambio da estrutura por idade da poboación activa, que se intensificará nos próximos anos. Neste escenario, contémplase a prolongación da vida laboral, o que leva a poñer o foco nos traballadores de máis idade. O atraso na idade de xubilación debe vir acompañado dun cambio na visión da contribución destes traballadores.

O traballo presentou a hipótese sobre o concepto de traballo sostible de Eurofound: aquel en o que as condicións de vida e de traballo son talles que axuden ás persoas para participar e permanecer no mesmo durante unha vida laboral prolongada. As organizacións teñen un papel fundamental neste reto, integrando na estratexia e implementado prácticas de xestión da idade que permitan considerar aos traballadores de máis idade como activo estratéxico.

Tras analizar a relevancia do reto demográfico e realizar unha investigación documental dos pronunciamentos das institucións internacionais, desenvolveuse un estudo estatístico descritivo en profundidade dos datos da Enquisa Europea sobre as Condicións de Traballo (EWCS), para obter o panorámica obxectivo do estudo. Identificáronse os ámbitos onde existía maior percorrido de mellora, como son a prevalencia de riscos físicos, as carencias na formación continua que dificultan a empregabilidade e a discriminación por idade.

As conclusións do traballo apuntaron que deberían abordarse estes ámbitos de forma prioritaria polas institucións, con medidas de política pública que marquen as liñas para seguir e de protección dos máis vulnerables, así como polas organizacións, para mellorar as condicións destes traballadores e favorecer así a súa permanencia no mercado laboral, sendo un activo valioso nas mesmas.

Parabén polo teu traballo, Miriam, e polo teu premio ao mellor TFM Cátedra Cruz Vermella USC!

Se queres coñecer o traballo premiado, accede a: