En 2021 desde a Cátedra Cruz Roja publicouse un estudo onde se analizaba o impacto da Covid-19 na calidade de vida das persoas maiores en Galicia. Froito desta investigación social obtivéronse interesantes resultados, entre eles observouse que na valoración da dimensión física da calidade de vida, existen diferenzas significativas en función de que a persoa maior sexa un home ou unha muller, en función do nivel de estudos, de que a persoa maior estea enferma ou non e en función de que sexa usuaria dalgún recurso asistencial.

Valoración da calidade de vida (dimensión física)

Ao centrar a atención na dimensión física da calidade de vida, a evidencia científica demostra o peso que outorgan as persoas maiores á súa independencia funcional, ao mantemento de compoñentes cognitivos, así como á súa participación significativa nas actividades lecer e participación social na comunidade (Van Leeuwen et ao., 2020). Concretamente, existe unha correlación entre as limitacións no desempeño das actividades da vida diaria (AVD) e a calidade de vida percibida. Diversos estudos mostran como as limitacións na realización as AVD (básicas e instrumentais) de forma independente son un dos principais factores que afectan á calidade de vida (Vest et ao., 2011; Fundació Pascual Maragall, 2020).